Trong cuộc sống này tôi đã nghiệm ra một điều rằng, bất kể khi